Centrum pro veřejnou politiku
Projekt Vysočina | Print |

 

 

Projekt "Tvorba metodiky na poskytování včasné péče dětem se sociokulturním znevýhodněním a její implementace do MŠ" v Kraji Vysočina, CZ.1.07/1.2.02/03.0002 byl úspěšně ukončen. Závěrečnou zprávu a hodnocení průběhu realizace projektu můžete shlédnout zde.

 

 

Projektu "Tvorba metodiky na poskytování včasné péče dětem se sociokulturním znevýhodněním a její implementace do MŠ" v Kraji Vysočina, CZ.1.07/1.2.02/03.0002 se účastní 7 školek z Kraje Vysočina.

 

Do projektu se zapojily tyto mateřské školy:

Mateřská škola Dolní Cerekev 26, 588 45

Mateřská škola Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86,

Mateřská škola ve Žďáru nad Sázavou, Brodská 86

Mateřská škola Víska v Chotěboři, Víska 50, 583 01

Církevní mateřská škola a Středisko volného času Pacov, Za Branou 870, 395 01

Mateřská škola Mahenova, Mahenova 3, Jihlava, 586 01

Mateřská škola Malá Losenice, Malá Losenice 100, Velká Losenice, 592 11

 

Na projektu "Tvorba metodiky na poskytování včasné péče dětem se sociokulturním znevýhodněním a její implementace do MŠ" spolupracujeme se zahraniční expertkou a domácími expertkami, které se podílejí na přípravě teoretické části metodiky a také na přípravě aktivit pro děti v MŠ. Metodika pomůže k lepší integraci dětí se sociokulturním znevýhodněním a dětí s problémovým chováním v MŠ. Tato metodika bude tvořit obsáh publikace, která vznikne v rámci projektu.

 

Sociálně znevýhodněné děti zde jsou děti z rodin, které jsou sociálně nebo kulturně znevýhodněné, např. z rodin etnických menšin, sociálně slabých rodin, ve kterých se vyskytují vážnější poruchy některých nebo všech rodinných funkcí. Problémy chování zde zahrnují jakékoliv pozorované potíže v chování dítěte způsobené např. hyperaktivitou, ale také uzavřeností a nesmělostí v navazování kontaktů s ostatními dětmi a učitelkou.

 

Pomocí dotazníkových šetření, které jsme obdrželi ze zapojených mateřských škol v průběhu měsíce února až dubna, byly připravené aktivity pro děti a aktivity pro děti a rodiče. Tyto aktivity jsou součástí metodiky, která vznikne v rámci projektu ve spolupráci s MŠ a domácími i zahraniční expertkou. Metodika pomůže k lepší integraci dětí se sociokulturním znevýhodněním a dětí s problémovým chováním v MŠ. Dohromady je přípraveno 20 aktivit pouze pro děti, které se budou implementovat do každodenního chodu mateřských škol. Dále je vytvořeno 15 aktivit pro rodiče a děti. Těmito aktivitami je snaha docílit lepší komunikace a vztahu dětí s rodiči.

 

 

Návrh připravených aktivit pro děti můžete stáhnout ve formátu PDF

Návrh připravených aktivit pro děti a rodiče můžete stáhnout ve formátu PDF

 

 

I když hlavním cílem metodiky je přispět k lepší integraci dětí se sociokulturním znevýhodněním, aktivity vzniklé v rámci metodiky jsou určené pro všechny děti.

 

 

Na projektu spolupracujeme se zahraniční expertkou:


Prof. Judy Hutchings

Profesorka Judy Hutchings pracovala dlouhé roky jako klinický psycholog s dětmi s výraznými poruchami chování v severním Walesu. Od svého odchodu do důchodu v roce 1988 prof. Hutchings je ředitelkou Centra pro Ranní Intervenci (Evidence Based Early Intervention, CEBEI), Bangor University, kde vede výzkumný tým. Profesorka se zaměřuje na výzkum dětí s poruchami chování a jejich rodiny, na včasnou preventivní práci s dětmi, rodiči a učiteli. Judy Hutchings přednášela na mezinárodních konferencích ve Finsku, Dánsku, Irsku, Austrálii, Polsku a Portugalsku. V roce 2004 byla zvolena "Pedagogem roku ve Walsu" a v roce 2010 získala ocenění "Institute for Welsch Affairs Inspire Wales Educator Award"

 

Spolupracujeme též s domácími expertkami:

 

Mgr. Zora Syslová, Ph.D.

V roce 2010 Mgr. Zora Syslová, Ph.D. vystudovala doktorské studium na Pedagogické fakultě Univerzitě Karlovy v Praze. Od roku 1983 - 1986 působila jako učitelka mateřské školy a poté základní školy ve Vyškově. Od roku 1992 do roku 2009 vykonávala činnost ředitelky mateřské školy v Brně. V současné době působí Mgr. Zora Syslová, Ph.D. jako odborný asistent Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Na Masarykově univerzitě pobývala již v roce 2008, kdy působila jako lektorka na Pedagogické fakultě.

 

Mgr. Zora Syslová, Ph.D. se zaměřuje na problematiku řízení mateřských škol a zavádění RVP PV do práce. Také se profesně orientuje na hodnocení kvality předškolního vzdělávání, autoevaluaci škol a studium předškolního vzdělávání v zemích EU.

 

Mgr. Zora Syslová, Ph.D. je členkou Krajského koordinačního týmu Školy podporující zdraví. Působí jako členka Rady zdravého města Brna a výboru Asociace předškolního vzdělávání. Dále je členkou Národní rady Unie školských asociací ČR - CZESHA.


PhDr. Leona Běhounková

PhDr. Leona Běhounková je externí doktorandkou na katedře speciální pedagogiky Masarykovy univerzity. Své studium zaměřila na empirický výzkum žáků s poruchou chování. Odborně se zabývá metodou Artefiletiky jako strategií psychosociálního vývoje rizikových jedinců, přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole a metody i formy při práci s žáky se sociálním znevýhodněním.

 


 

24.5.2011

Zkouška aktivit vybraných aktivit do MŠ:

V průběhu měsíce června Církevní mateřská škola v Pacově bude zkoušet do každodenního běhu MŠ začlenit předpilotní implementaci několika navržených aktivit. Bylo vybráno 10 aktivit určených pouze pro děti přímo v mateřské škole. V průběhu zkoušení 10 aktivit, které jsou určené pro všechny děti ve třídě, se pracovnice mateřské školy zaměří také na chování sociálně znevýhodněných  dětí v průběhu těchto aktivit. Poznatky bude vyplňovat do předem vytvořeného dotazníku pro monitorování implementace aktivit pro děti. V této fázi bude zjištěno, zda některé aktivity připravované metodiky splňují svůj cíl a zda může přispět k lepší integraci sociálně znevýhodněných dětí a dětí s problémy chování.


Workshop:

Po letních prázdninách 21. a 22. listopadu proběhne pro učitelky do projektu zapojených MŠ školení se zahraniční a domácími expertkami. Hlavním cílem workshopu je seznámit učitelky MŠ se vzniklou metodikou práce se sociokulturně znevýhodněnými dětmi a dětmi s problémy chování a  s realizací navržených aktivit pro děti v MŠ a rodiče. Program workshopu a podrobnější informace budou zveřejněné v průběhu října 2011.

 

 

30.9.2011

Publikace vzniklá v rámci projektu:

Na konci srpna 2011 byla vytvořena publikace, kterou vypracovaly domácí expertky Zora Syslová, Leona Běhounková, Veronika Šíblová, zahraniční expertka Judy Hutchings a manažerka projektu Egle Havrdová. Publikace se snaží přiblížit důležité aspekty včasné intervence, které by mohly přispět k její účinnosti. První část publikace popisuje teoretická východiska včasné intervence a její význam v raném vývoji dítěte. V této části jsou také prezentovány příklady úspěšných programů včasné intervence, mezi které naleznete jak popis inklusivních aktivit pro předškolní děti, tak i rady, jak podpořit socio-emoční vývoj v raném věku podle dlouhodobých zkušeností amerického programu Incredible Years (Úžasná léta). Dále v této části publikace je popisována problematika realizace včasné péče v České republice a jsou uvedené kompetence učitele MŠ důležité pro úspěšnou včasnou intervenci. Na závěru této části je popsáno využití artefiletiky a grafomotoriky v realizaci včasné péči v MŠ.

Druhá část metodické příručky se zabývá praktickými aktivitami pro děti a rodiče. Ve spolupráci s expertkami projektu a na základě zahraničních zkušeností byly navržené aktivity pro děti a aktivity pro rodiče a děti, které by mohly přispět k většímu zapojení dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Na závěr této části jsou prezentovány rady pro rodiče, jak komunikovat s dětmi a ulehčit řešení těžkých výchovných okamžiků.

 

Publikaci, která vznikla v rámci projektu, si můžete stáhnout ve formátu PDF

 

1.11.2011

Vzdělávací seminář:

Dne 21. a 22. listopadu bude v rámci projektu "Tvorba metodiky na poskytování včasné péče dětem se sociokulturním znevýhodněním a její implementace do MŠ" v Kraji Vysočina, CZ.1.07/1.2.02/03.0002 organizován vzdělávací seminář pro učitelky mateřských škol.

 

Místo konání:

Vzdělávací Institut CHČR

Máchova 7

Praha - Vinohrady

 

Zahájení školení:

21.11. - 11:00

Ukončení školení:

22.11. - 17:30

 

Pro zúčastněné učitele/ky mateřských škol v Kraji Vysočina je zajištěno stravné, ubytování a cestovné. Zájemci se mohou hlásit do 15.11.2011 na emailovou adresu This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

 

 

25.11.2011

Vzdělávací seminář:

Dne 21.-22.11. 2011 proběhl v rámci projektu "Tvorba metodiky na poskytování včasné péče dětem se sociokulturním znevýhodněním a její implementace do MŠ" v Kraji Vysočina, CZ.1.07/1.2.02/03.0002 vzdělávací seminář pro učitelky mateřských škol z Kraje Vysočina. Školení se zúčastnilo 13 učitelek. Hlavními přednášejícími byly Prof. Judy Hutchings, Mgr. Zora Syslová, PhDr. a Leona Běhounková, PhD. Náplní vzdělávacího semináře byly přednášky zaměřené na Incredible Years programy pro rodiče a učitele (Prof. Judy Hutchings), využití Artefiletiky v mateřské škole (Leona Běhounková, PhD.) a kompetence učitelky v práci s dětmi se sociokulturním znevýhodněním (Mgr. Zora Syslová, PhDr.). Druhý den školení byl věnován inovativním aktivitám vytvořeným v rámci projektu. Tyto aktivity budou začleněné do každodenního chodu mateřských škol zapojených do projektu. Realizace aktivit bude zahájena v prosinci. Fotografie ze vzdělávacího semináře jsou k nahlédnutí níže.

 

Ohlasy učitelek, které se zúčastnily vzdělávacího semináře:

"...za sebe i naši MŠ Vám rovněž chci poděkovat za uspořádání velmi zajímavého semináře. Všechny lektorky byly na vysoké úrovni a měly nám co říci"

Hana Sedláková a Jana Fellingerová, MŠ Velká Bíteš, Masarykovo náměstí


 

 

 

 

2.1.2012

 

Zahájení pilotní implementace:

 

V průběhu měsíce prosince byly kompletovány pomůcky do jednotlivých mateřských škol v Kraji Vysočina. Pomůcky jsou určené jak pro děti, tak pro potřeby mateřské školy. Pomůcky jsou určené k jednotlivým aktivitám, které vznikly v rámci projektu. V průběhu 5 měsíců budou učitelky mateřských škol zkoušet aktivity a posléze hodnotit vyzkoušené aktivity do předem připravených hodnotících tabulek. Do pilotní implementace se zapojí celkem 264 dětí ze 7 mateřských škol v Kraji Vysočina.

V druhé polovině měsíce prosince realizační tým rozvážel pomůcky do sedmi mateřských škol, které se na začátku roku a v průběhu roku 2011 zapojily do realizace projektu. V rámci zahájení implementace proběhlo dodatečné školení učitelek mateřské školy ve Žďáře nad Sázavou. Na dodatečném školení přednášela expertka projektu paní Zora Syslová. Fotografie ze zahájení pilotní implementace můžete shlédnout níže.

 

 

 

9.3.2012

Monitorování aktivit

 

V průběhu měsíce února 2012 a začátku měsíce března 2012 bylo provedeno 1. monitorování aktivit v 7 pilotních mateřských školách v Kraji Vysočina.  Monitorování aktivit nejprve probíhalo shlednutím aktivit vytvořených v rámci projektu. Dále byl s učitelkami, které aktivity s dětmi vykonávají,  nahrán krátký rozhovor o obecných otázkách chodu mateřské školy a též o otázkách zaměřených na zapojení MŠ do projektu. Realizační tým si s učitelkami povídal o aktivitách, které už vyzkoušely ve svých třídách, které aktivity jsou u dětí oblíbené a také se povídalo o  společných aktivitách s dětmi a rodiči. Ve všech pilotních mateřských školách jsou aktivity implementovány a u dětí mají velikou oblibu. S mateřskými školami byla naplánována další návštěva v měsíci dubnu. Fotky z monitorování aktivit jsou možné shlédnout níže:

 

 

 

18.4.2012

Konference

Centrum pro veřejnou politiku uskuteční 8. června 2012 jednodenní bezplatnou  konferenici v rámci projektu „Tvorba metodiky na poskytování včasné péče dětem se sociokulturním znevýhodněním a její implementace do MŠ“.


Konference je určena pedagogickým pracovníkům MŠ, pracovníkům nestátních neziskových organizací, pracovníkům relevantních odborů městských částí a pracovníkům organizací zřízených městskými částmi (zejména výchovní poradci na školách, pracovníci Domů dětí a mládeže a obdobných zařízení). Cílem konference je zajímavou a maximálně interaktivní formou zpřístupnit informace o inovativní metodice včasné péče vytvořené a odzkoušené v rámci výše zmíněného projektu. Konference se zúčastní expertka projektu PhDr. Zora Syslová, Ph.D. z katedry primární pedagogiky, Masarykové University v Brně a učitelky MŠ zapojených do projektu v Kraji Vysočina.


Konference se bude konat v prostorách Vily Eden v Jihlavě (www.vila-eden.cz), ul. 17. listopadu 5259/8, 586 01 Jihlava.

 

Přihlášky na konferenci můžete zaslat elektronicky na emailovou adresu: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . Termín pro podání přihlášek je 10. května 2012.


18.6.2012

Závěrečná konference

V rámci projektu „Tvorba metodiky na poskytování včasné péče dětem se sociokulturním znevýhodněním a její implementace do MŠ“ se 8.6.2012 v Jihlavě konala Závěrečná konference. Této konference se dohromady zúčastnilo 26 pedagogických pracovnic z mateřských škol z kraje Vysočina.  Hlavními přednášejícími byla Mgr. Zora Syslová,PhDr. a o výsledcích a realizaci projektu přednášela Egle Havrdová, PhD. Náplní konference byly přednášky zaměřené na kompetenci učitelky v práci s dětmi se sociokultrutním znevýhodněním a o včasné péči dítěte. Druhá polovina konference se týkala samotné realizace projektu. Fotky ze závěrečné konference je možné shlédnout níže.

Pedagogické pracovnice obdržely za svoji účast publikaci projektu, pracovní sešit vyhotovený v rámci projektu a též CD. Ohlasy od učitelek od učitelek byly veliké.

 

Ohlasy učitelek, které se zúčastnily vzdělávacího semináře:

"děkujeme nejen za celý projekt, který budeme dále uvádět v život, ale i za Váš nadšený přístup. Projekt měl smysl, pročítala jsem si znovu knížku a je tam spoustu zajímavých poznatků"

ředitelka MŠ Velká Bíteš Hana Sedláková

 

"přímo projektu jsem se nezúčastnila, ale i pouze konference byla pro mě velmi přínosná. Tento způsob vzdělávání na individuálním přístupu... je perfektní - každému ( když chcete a v tom je u některých učitelek stále ještě problém) dáte tolik, kolik potřebuje. Děkuji za metodiky - upotřebím je. Některé paní učitelky ještěš nepronikly do současného přístupu ke vzdělávání a doufám, že prostudování metodiky je trochu " nakousne" jejich vnitřní já a zamyslí se nad sebou"

Vladislava Vlčková, MŠ Golčův Jeníkov

 

"děkuji za příjemně strávený den plný přínosných a podnětných informací. Jsem velice ráda, že jsem měla možnost účastnit se Vaší konference."

Zdeňka Požárová, MŠ Vídeň

 

"děkujeme Vám za možnost zúčastnit se na Projektu Vysočina ve dvoudenním semináři v listopadu loňského roku a na konferenci letos v červnu. Přestože jsme se nezapojili do projektu aktivně bylo pro nás setkání s lidmi při tomto projektu velmi zajímavé a inspirující!"

Iveta Boudová a Milena Havlová, MŠ Kostelec u Jihlavy


"Konference byla zajímavá a poučná, vůbec s kolegyní nelitujeme, že jsme se zúčastnily."

Mgr. Iveta Klusáková

 

 

 

 

 

28.6.2012

Závěrečná zpráva

V průběhu Pilotní implementace se začaly shromažďovat důležité materiály k sepsání závěrečné zprávy o průběhu celého projektu, a to hlavně vyjádření výsledků z pilotní implementace aktivit v 7 mateřských školách pomocí hodnotících dotazníků. Na základě rozhovorů z učitelkami pilotních mateřských škol začal být hodnocen průběh aktivity, zaznamenány problémy a způsoby řešení a též byly zapsány slabé a silné stránky projektu. Závěrečná zpráva je složena z kvantitativní a z kvalitativní stránky. První část je zaměřena na rozhovory s učitelkami z pilotních mateřských škol a druhá část se skládá z výsledků z hodnotících dotazníků od účastnic. V závěrečné zprávě jsou též vyjádřeny určitá doporučení od učitelek mateřských škol, jsou graficky znázorněny důležité poznatky z pilotní implementace.

 

 

Závěrečnou zprávu, která vznikla v rámci projektu, si můžete stáhnout ve formátu PDF.

 

 

Copyright © Center for Public Policy - Centrum pro verejnou politiku, CPVP

Aira GROUP, Outsourcing IT