Centrum pro veřejnou politiku
Projekt Olomouc | Print |

OP VK

 

Projekt "Tvorba metodiky na poskytování vcasné péce detem se sociokulturním znevýhodnením a její implementace do MŠ" v Olomouckém kraji, CZ.1.07/1.2.12/03.0005 byl úspešne ukoncen. Záverecnou zprávu a hodnocení prubehu realizace projektu mužete shlédnout zde.


Projektu "Tvorba metodiky na poskytování vcasné péce detem se sociokulturním znevýhodnením a její implementace do MŠ" v Olomouckém kraji, CZ.1.07/1.2.12/03.0005 se úcastní 5 materských škol z Olomouckého kraje.


Do projektu se zapojily tyto materské školy:

Materská škola v Mikulovicích, Sokolská 475, 790 84

Materská škola v Mohelnici, Hálková 12, 789 85

Materská škola v Prerove, Komenského 25, 750 02

Materská škola Šumperk, Nerudova 4B, 787 01

Materská škola Beruška ve Zlatých Horách, Nádražní 306, 793 76

 

Na projektu "Tvorba metodiky na poskytování vcasné péce detem se sociokulturním znevýhodnením a její implementace do MŠ" spolupracujeme se zahranicní expertkou a domácími expertkami, které se podílejí na príprave teoretické cásti metodiky a také na príprave aktivit pro deti v MŠ. Metodika pomuže k lepší integraci detí se sociokulturním znevýhodnením a detí s problémovým chováním v MŠ.

 

Sociálne znevýhodnené deti zde jsou deti z rodin, které jsou sociálne nebo kulturne znevýhodnené, napr. z rodin etnických menšin, sociálne slabých rodin, ve kterých se vyskytují vážnejší poruchy nekterých nebo všech rodinných funkcí. Problémy chování zde zahrnují jakékoliv pozorované potíže v chování dítete zpusobené napr. hyperaktivitou, ale také uzavreností a nesmelostí v navazování kontaktu s ostatními detmi a ucitelkou.

 

2.6.2011

 

Zkouška aktivit vybraných aktivit do MŠ:


V prubehu mesíce cervna Církevní materská škola Slunícko v Šumperku bude zkoušet zaclenit do každodenního chodu MŠ predpilotní implementaci nekolika navržených aktivit. Bylo vybráno 10 aktivit urcených pouze pro deti prímo v materské škole. V prubehu zkoušení techto 10 aktivit, které jsou urcené pro všechny deti ve tríde, se pracovnice materské školy hlavne zamerí na chování sociálne znevýhodnených detí v prubehu techto aktivit. Poznatky bude vyplnovat do predem vytvoreného dotazníku pro monitorování implementace aktivit pro deti. V této fázi bude zjišteno, zda aktivity pripravované v rámci metodiky splnují svuj cíl a zda muže prispet k lepší integraci sociokulturne znevýhodnených detí a detí s problémy chování.

 

Workshop:


Po letních prázdninách, 21. a 22 listopadu, probehne  pro ucitelky MŠ zapojených do projektu školení se zahranicními a domácími expertkami. Hlavním cílem workshopu je seznámit ucitelky MŠ s vytvorenou metodikou práce se sociokulturne znevýhodnenými detmi a detmi s problémy chování a také s realizací navržených aktivit pro deti v MŠ a rodice. Program workshopu a podrobnejší informace budou zverejneny v zárí 2011.

 

 

 

1.11.2011

Vzdelávací seminár:

Dne 21. a 22. listopadu bude v rámci projektu "Tvorba metodiky na poskytování vcasné péce detem se sociokulturním znevýhodnením a její implementace do MŠ" v Olomouckém kraji, CZ.1.07/1.2.12/03.0005 organizován vzdelávací seminár pro ucitelky materských škol.

 

Místo konání:

Vzdelávací Institut CHCR

Máchova 7

Praha - Vinohrady

 

Zahájení školení:

21.11. - 11:00

Ukoncení školení:

22.11. - 17:30

 

Pro zúcastnené ucitele/ky materských škol z Olomouckého kraje je zajišteno stravné, ubytování a cestovné.  Zájemci se mohou hlásit do 15.11.2011 na emailovou adresu This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

 

 

25.11.2011

Vzdelávací seminár:

Dne 21.-22.11. 2011 probehl v rámci projektu "Tvorba metodiky na poskytování vcasné péce detem se sociokulturním znevýhodnením a její implementace do MŠ" v Olomouckém kraji, CZ.1.07/1.2.12/03.0005 vzdelávací seminár pro ucitelky materských škol z Olomouckého kraje. Školení se zúcastnilo 11 ucitelek. Hlavními prednášejícími byly Prof. Judy Hutchings, Mgr. Zora Syslová, PhDr. a Leona Behounková, PhD. Náplní vzdelávacího semináre byly prednášky zamerené na Incredible Years programy pro rodice a ucitele (Prof. Judy Hutchings), využití Artefiletiky v materské škole (Leona Behounková, PhD.) a na kompetence ucitelky v práci s detmi se sociokulturním znevýhodnením (Mgr. Zora Syslová, PhDr.). Druhý den školení byl venován inovativním aktivitám, které budou zaclenené do každodenního chodu materských škol zapojených do projektu. Realizace aktivit bude zahájena v prosinci. Fotografie ze vzdelávacího semináre jsou k nahlédnutí níže.

 

 

 

2.1.2012

 

Zahájení pilotní implementace:

 

V prubehu mesíce prosince byly kompletovány pomucky do jednotlivých materských škol v Olomouckém kraji. Pomucky jsou urcené jak pro deti, tak pro potreby materské školy. Pomucky jsou urcené k jednotlivým aktivitám, které vznikly v rámci projektu. V prubehu 5 mesícu budou ucitelky materských škol zkoušet aktivity a posléze hodnotit vyzkoušené aktivity do predem pripravených hodnotících tabulek. Do pilotní implementace se zapojí celkem 257 detí z 5 materských škol v Olomouckém kraji.

V druhé polovine mesíce prosince byly rozváženy pomucky do peti materských škol, které se na zacátku a v prubehu roku 2011 zapojily do realizace projektu. V rámci zahájení implementace probehlo dodatecné školení ucitelek materské školy Beruška ve Zlatých Horách. Na dodatecném školení prednášela expertka projektu paní Zora Syslová. Fotografie ze zahájení pilotní implementace mužete shlédnout níže.

 

9.3.2012

Monitorování aktivit

Na konci mesíce února 2012  bylo provedeno monitorování aktivit v 5 pilotních materských školách v Olomouckém kraji.  Monitorování aktivit nejprve probíhalo shlednutím aktivit vytvorených v rámci projektu. Dále byl s ucitelkami, které aktivity s detmi vykonávají,  nahrán krátký rozhovor o obecných otázkách chodu materské školy a též o otázkách zamerených na zapojení MŠ do projektu. Manažerka projektu si s ucitelkami povídala o aktivitách, které už vyzkoušely ve svých trídách, které aktivity jsou u detí oblíbené a také se povídalo o  spolecných aktivitách s detmi a rodici. Ve všech pilotních materských školách jsou aktivity implementovány a u detí mají velikou oblibu.

 

 

24.4.2012

Konference:

Centrum pro verejnou politiku uskutecní 7. cervna 2012 jednodenní bezplatnou  konferenici v rámci projektu „Tvorba metodiky na poskytování vcasné péce detem se sociokulturním znevýhodnením a její implementace do MŠ“.


Konference je urcena pedagogickým pracovníkum MŠ, pracovníkum nestátních neziskových organizací, pracovníkum relevantních odboru mestských cástí a pracovníkum organizací zrízených mestskými cástmi (zejména výchovní poradci na školách, pracovníci Domu detí a mládeže a obdobných zarízení). Cílem konference je zajímavou a maximálne interaktivní formou zprístupnit informace o inovativní metodice vcasné péce vytvorené a odzkoušené v rámci výše zmíneného projektu. Konference se zúcastní expertka projektu PhDr. Zora Syslová, Ph.D. z katedry primární pedagogiky, Masarykové University v Brne a ucitelky MŠ zapojených do projektu v Kraji Vysocina.


Konference se bude konat v prostorách Regionálního centra mesta Olomouc (www.rco.cz), Jeremenkova 40B.

 

Prihlášky na konferenci mužete zaslat elektronicky na emailovou adresu: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . Termín pro podání prihlášek je 10. kvetna 2012.

 

18.6.2012

Záverecná konference

V rámci projektu „Tvorba metodiky na poskytování vcasné péce detem se sociokulturním znevýhodnením a její implementace do MŠ“ se 7.6.2012 v Olomouci konala Záverecná konference. Této konference se dohromady zúcastnilo 16 pedagogických pracovnic z materských škol z Olomouckého kraje.  Hlavními prednášejícími byla Mgr. Zora Syslová,PhDr. a o výsledcích a realizaci projektu prednášela Anca Covrigová, MA. Náplní konference byly prednášky zamerené na kompetenci ucitelky v práci s detmi se sociokultrutním znevýhodnením a o vcasné péci dítete. Druhá polovina konference se týkala samotné realizace projektu. Fotky ze záverecné konference je možné shlédnout níže.

Pedagogické pracovnice obdržely za svoji úcast publikaci projektu, pracovní sešit vyhotovený v rámci projektu a též CD. Ohlasy od ucitelek od ucitelek byly veliké.

 

 

 

28.6.2012

Záverecná zpráva

V prubehu Pilotní implementace se zacaly shromaždovat duležité materiály k sepsání záverecné zprávy o prubehu celého projektu, a to hlavne vyjádrení výsledku z pilotní implementace aktivit v 5 materských školách pomocí hodnotících dotazníku. Na základe rozhovoru z ucitelkami pilotních materských škol zacal být hodnocen prubeh aktivity, zaznamenány problémy a zpusoby rešení a též byly zapsány slabé a silné stránky projektu. Záverecná zpráva je složena z kvantitativní a z kvalitativní stránky. První cást je zamerena na rozhovory s ucitelkami z pilotních materských škol a druhá cást se skládá z výsledku z hodnotících dotazníku od úcastnic. V záverecné zpráve jsou též vyjádreny urcitá doporucení od ucitelek materských škol, jsou graficky znázorneny duležité poznatky z pilotní implementace.

 

 

Záverecnou zprávu, která vznikla v rámci projektu, si mužete stáhnout ve formátu PDF.

 

Copyright © Center for Public Policy - Centrum pro verejnou politiku, CPVP

Aira GROUP, Outsourcing IT