Centrum pro veřejnou politiku

Vzdělávání v oblasti prevence kriminality a sociálního začlenění mládeže

Témata školení | Print |

Školení pro pedagogický personál MŠ

 

Program školení byl vytvořen v rámci Centrem realizovaného projektu "Tvorba metodiky na poskytování včasné péče dětem se sociokulturním znevýhodněním a její implementace do MŠ" v kraji Vysočina a v Olomouckém kraji. Oba projekty jsou spolufinancovány z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost.

 

Témata školení:


I. Prezentace „Incredible Years“ (IY) programů pro rodiče a učitele. Metodika/aktivity/výsledky IY programu pro rodiče. Metodika/aktivity/výsledky Dino programu a IY programu pro učitele.

 

Přednášející: Prof. Judy Hutchings (Bangor University, Wales)

 

II. Využiti artefiletiky v MŠ: praktické poznámky a aktivity.

 

Přednášející: PhDr. Leona Běhounková (Masarykova univerzita)

 

III. Kompetence učitele v práci s dětmi se sociokulturním znevýhodně

 

Přednášející: Mgr. Zora Syslová Ph.D. (Masarykova univerzita)

 

Tématické Workshopy

 

Workshop I: Spolupráce s rodinou

Mgr. Zora Syslová Ph.D. (Masarykova univerzita)

 

Workshop II: Budování vztahu mezi učitelem a dětmi

Mgr. Zora Syslová Ph.D. (Masarykova univerzita)

 

Workshop III: Navazování kontaktů a spolupráce s ostatními dětmi

Mgr. Zora Syslová Ph.D. (Masarykova univerzita)

Egle Havrdová Ph.D. (Centrum pro veřejnou politiku)

 

Workshop IV: Prezentace inklusivních aktivit pro dětí v MŠ

Mgr. Zora Syslová Ph.D. (Masarykova univerzita)

Egle Havrdova Ph.D. (Centrum pro veřejnou politiku)


Lektorky školení

 

Prof. Judy Hutchings

Profesorka Judy Hutchings pracovala dlouhé roky jako klinický psycholog s dětmi s výraznými poruchami chování v severním Walesu. Od svého odchodu do důchodu v roce 1988 prof. Hutchings je ředitelkou Centra pro Včasnou Intervenci (Evidence Based Early Intervention, CEBEI), Bangor University, kde vede výzkumný tým. Profesorka se zaměřuje na výzkum dětí s poruchami chování a jejich rodiny a na včasnou preventivní práci s dětmi, rodiči a učiteli. Judy Hutchings přednášela na mezinárodních konferencích ve Finsku, Dánsku, Irsku, Austrálii, Polsku a Portugalsku. V roce 2004 byla zvolena "Pedagogem roku ve Walesu" a v roce 2010 získala ocenění "Institute for Welsch Affairs Inspire Wales Educator Award"

 

PhDr. Leona Běhounková

PhDr. Leona Běhounková je externí doktorandkou na katedře speciální pedagogiky Masarykovy univerzity. Své stadium zaměřila na empirický výzkum žáků s poruchou chování. Odborně se zabývá metodou Artefiletiky jako strategií psychosociálního vývoje rizikových jedinců, přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole a metody i formy při práci se žáky se sociálním znevýhodněním.

 

Mgr. Zora Syslová, Ph.D.

V roce 2010 Mgr. Zora Syslová, Ph.D. vystudovala doktorské studium na Pedagogické fakultě Univerzitě Karlovy v Praze. Od roku 1983 - 1986 působila jako učitelka mateřské školy a poté základní školy ve Vyškově. Od roku 1992 do roku 2009 vykonávala činnost ředitelky mateřské školy v Brně. V současné době působí Mgr. Zora Syslová, Ph.D. jako odborný asistent Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Na Masarykově univerzitě pobývala již v roce 2008, kdy působila jako lektorka na Pedagogické fakultě.

Mgr. Zora Syslová, Ph.D. se zaměřuje na problematiku řízení mateřských škol a zavádění RVP PV do práce. Také se profesně orientuje na hodnocení kvality předškolního vzdělávání, autoevaluaci škol a studium předškolního vzdělávání v zemích EU.

Mgr. Zora Syslová, Ph.D. je členkou Krajského koordinačního týmu Školy podporující zdraví. Působí jako členka Rady zdravého města Brna a výboru Asociace předškolního vzdělávání. Dále je členkou Národní rady Unie školských asociací ČR - CZESHA.

 

Egle Havrdová, Ph.D.

Egle Havrdová získala svůj doktorský titul v prosinci r. 2005 na katedře veřejné a sociální politiky Univerzity Karlovy v Praze. Ve své doktorské práci se zabývala problematikou sociální intervence a provedla srovnání realizace intervenčních programů na místní úrovni v České republice a Litvě v letech 1994 – 2003.

V roce 1998/99 působila jako členka výzkumného programu Open Society Institute na fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a v r. 2005/2006 v rámci programu Marie Curie na katedře kriminologie na Keele University ve Velké Británii. Její výzkumný zájem zahrnuje strategie sociální intervence na místní úrovni, implementaci a hodnocení preventivních intervencí.

Od r. 2004 Egle Havrdová koordinovala několik vzdělávacích a výzkumných projektů. V současnosti je členkou expertní skupiny a manažerkou projektu “Tvorba metodiky na poskytování včasné péče dětem se sociokulturním znevýhodněním a její implementace do MŠ“ v kraji Vysočina realizovaného Centrem pro veřejnou politiku.

______________________________________________________________________

V srpnu 2009, byla Centru pro veřejnou politiku, IČ 26645726, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy udělena akreditace č. 14034/2009-25-267. Tato akreditace opravňuje instituci k provádění vzdělávacího programu "Vzdělávání v oblasti přenosu nejlepší praxe prevence kriminality" a vydávání osvědčení o jejich absolvování.


Prostřednictvím tohoto školení budou účastníci seznámeni s nejnovější teorií a praxí v oblasti sociální intervence ve školním prostředí a praktickými postupy řešení problémů sociálně patologických jevů ve škole.

Školení je určeno pedagogických pracovníkům, kteří působí na školách všech typů a dalších školských zařízeních ve Středočeském kraji.

Školení bude rozděleno na dvě části - teoretickou a praktickou.

Teoretická část školení se bude věnovat následujícím tématům:

 

  • Rizikové aspekty ve vývoji dítěte (charakter, struktura a druhy kriminality, bio-psycho-sociální zakotvenost člověka, sociologická východiska sociální prevence, psychopatologii zločinu, vztah prevence a represe – úlohu prevence),

přednášející: PhDr. K. Večerka CSc. (Institut pro kriminologii a sociální prevenci)

  • Primární prevence na školách (programy prevence, metody preventivní práce používané v ČR – jejich význam a dopad, poznatky koordinátorů prevence - výsledky empirického výzkumu, metodologie hodnocení preventivních programů),

přednášející: PaedDr. Jiří Pilař (Magistrát hl. m. Praha)

  • Systém preventivní práce v ČR (historie preventivní práce v ČR, organizace systému prevence, aktéři preventivních aktivit),

přednášející: PhDr. M. Scheinost (Institut pro kriminologii a sociální prevenci)

  • Šikana na školách (seznámení s problematikou, praktický nácvik konkrétních metodických postupů – interaktivní workshop s využitím modelových situací). Blokové cvičení a seznámení s řešením konkrétních případových studií.

přednášející: Dr. Michal Kolář (Společenství proti šikaně)


Stěžejní částí školení bude praktický workshop, v rámci něhož si účastníci sami v malých skupinách vyzkouší připravit hlavní části minimálního preventivního programu s využitím nových teoretických i empirických poznatků s metodickou pomocí konzultantů.


Povede: PhDr. K. Večerka CSc., PhDr. M. Scheinost, PaedDr. Jiří Pilař, Dr. Michal Kolář


Po absolvování školení obdrží účastníci osvědčení o absolvování dle udělené akreditace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 14 034/2009-25-267 ze dne 20. 5. 2009.


Informace o přednášejících:

PhDr. Kazimír Večerka CSc.

Specializuje se na kriminologii a sociální patologii. Má 12 let zkušeností s lektorování na FF UK – katedra sociální práce, vyučování v rámci kurzu kriminologie na PF UK, přednášková činnost pro pracovníky resortu spravedlnosti, školství, vnitra, práce a sociálních věcí. Je autorem a spoluautorem mnoha publikací, členem řídícího výboru Masarykovy české sociologické společnosti a předsedou sekce sociální patologie.


PhDr. Miroslav Scheinost

Ředitel Institutu pro kriminologii a sociální prevenci. Je autorem nebo spoluautorem 11 odborných monografických studií vydaných v edici IKSP, dále je autorem příspěvků v 7 zahraničních knižních publikacích a v řadě zahraničních sborníků. Mezi další aktivity patří výuka kriminologie na Právnické fakultě UK, na Právnické fakultě Západočeské university, na Policejní akademii ČR a lektorská činnost v Justiční akademii.


Dr. Michal Kolář

Etoped a psychoterapeut. řešením šikanování se zabývá více než pětadvacet let. Vytvořil původní speciální teorii a metodiku diagnostiky a léčby školního šikanování. Je autorem knih Skrytý svět šikanování ve školách a Bolest šikanování. Publikuje v odborných a populárních časopisech. Odborně garantoval videofilm „Dětská šikana“. Problematiku šikanování přednáší na vysokých školách. V posledních sedmi letech se snaží v rámci možností uspokojovat zájem pedagogů a dalších odborníků z celé republiky o modulové výcvikové kurzy zaměřené na prevenci šikanování. Kromě toho poskytuje konzultace, supervize a poradenskou službu. Spolupracuje s MŠMT na koncepci prevence tohoto celospolečensky závažného problému.


PaedDr. Jiří Pilař

Pracoval jako psychoterapeut, ředitel odboru speciálního vzd?lávání a prevence MŠMT a v současné době je poradcem primátora hlavního města Praha v oboru školství, prevence a životního prostředí. Od roku 1998 se podílí na mnoha projektech zabývajících se vzděláváním mládeže a pedagogicko-psychologickým poradenstvím ve školách, integrací menšin apod. Dále byl v letech 1997-2008 členem různých řešitelských a výzkumných týmů na poli speciální pedagogiky a prevence sociální patologie. Je autorem a spoluautorem mnoha publikací.


Dále se na přípravě školení podíleli naši zahraniční experti:


NACRO, Anglie: Organizace se zaměřuje na témata jako spolupráce školy s rodinou, či volnočasové aktivity pro ohrožené děti a mládež.

Více na www.nacro.org.uk

 

REMET, Maďarsko: Organizace se zabývá otázkou role policie v prevenci kriminality dětí a mladistvých. Též vydává příručky pro učitele pracující s dětmi ohroženými sociální exkluzí.

 

Copyright © Center for Public Policy - Centrum pro verejnou politiku, CPVP

Aira GROUP, Outsourcing IT