Centrum pro veřejnou politiku

Vzdělávání v oblasti prevence kriminality a sociálního začlenění mládeže

Partneři | Print |

Partner projektu „Vzdělávání v oblasti přenosu nejlepší praxe prevence kriminality a sociálního začlenění mládeže“:

 

Institut pro kriminologii a sociální prevenci

 

Institut pro kriminologii a sociální prevenci (IKSP) má zkušenosti jak se školící a přednáškovou činností, tak především s výzkumnou a publikační činností. IKSP je teoretickým, analytickým a výzkumným pracovištěm mezioborového zaměření. Zřizovatelem Institutu je Ministerstvo spravedlnosti ČR. V uplynulých 5 letech Institut realizoval komplexní výzkumný zám?ěr “Výzkum možností účinnějšího vymáhání práva, forem a trendů kriminality a sociální patologie v ČR a možností jejich kontroly“, v jehož rámci byly řešeny mimo jiné také výzkumné úkoly bezprostředně řešící problematiku kriminality mládeže, pre-kriminality dětí a možností preventivní práce :

 

  • Kriminologické aspekty závadového jednání dětí a mládeže a možnosti jejich prevence
  • Účinnost preventivních programů
  • Výzkum mladistvých delikventů

Experti IKSP jsou nejlépe informováni o situaci prevence kriminality v zahraničí i ČR a její výzkum se přímo vztahuje k tématu projektu, například PhDr. K. Večerka, CSc. vede výzkum „Nové příležitosti preventivní práce v podmínkách vyšších územně správních celků”. Poznatky, získané těmito výzkumy, byly publikovány jednak ve formě monografických prací vydaných v edici IKSP, jednak prostřednictvím článků v odborných periodikách.

 

Institut pro kriminologii a sociální prevenci rozvíjí kriminologický výzkum zaměřený na vytváření a aktualizaci poznatkové základny o stavu a vývoji kriminality, sociálně patologických jevů a trestní politiky v ČR. Plní úlohu expertního pracoviště pro Republikový výbor pro prevenci kriminality v rámci přípravy a realizace Strategie prevence kriminality. Podílí se na doškolování a přípravě pracovníků justičních orgánů, spolupracuje při přípravě pracovníků orgánů činných v trestním řízení i odborných pracovníků v sociální oblasti. Výzkumné poznatky IKSP se uplatnily při tvorbě některých významných koncepčních dokumentů s celospolečenským významem - například výzkumy v oblasti prevence kriminality a sociální patologie, které byly uplatněny při tvorbě Strategie prevence kriminality přijaté vládou ČR.

 

Další informace o činnostech a výzkumných záměrech IKSP včetně kontaktních údajů naleznete na www.iksp.cz

 

Zahraniční partneři

 

NACRO, Anglie:


Organizace se zaměřuje na témata jako je spolupráce školy s rodinou, či volnočasové aktivity pro ohrožené děti a mládež.

V současnosti se NACRO zabývá:

• Podporou projektů v celé Anglii a Walesu s cílem zamezit věznění mladých lidí
• Výzkumem využití a efektivity trestů odnětí svobody v celé zemi
• Vydávání pracovních manuálů pro úředníky na téma ochrany mladistvých
• Poskytování podpory a poradenských služeb
• Spoluprací s mládežnickými organizacemi

Nacro realizuje již více než 20 let projekty zaměřené na poskytování služeb v oblasti získávání nových kompetencí a dovedností pro mladé lidi.

www.nacro.org.uk

 

Youth Association, Anglie:


Youth Association se zaměřuje na vylepšení spolupráce mezi hlavními aktéry v práci s mladými lidmi a to jak na místní, tak i na národní úrovni. Tato organizace byla založena v roce 1904. Základním cílem sdružení je držet krok s neustále se měnícími potřebami mladých lidí ve společnosti. Pomocí a podporou mladých občanů se zabývají pracovníci sdružení, kteří jsou vyškoleni na práci s touto cílovou skupinou. O chod sdružení se stará 19 zaměstnanců sdružení. Jsou to lidé, kteří se zajímají o práci s mladými lidmi a též potřeby mladých lidí. Dalšími pracovními posilami jsou dobrovolníci, kteří se zaměřují na projekty týkající se práce s mládeží. Jsou to lidé ze všech společenských vrstev s různými zkušenostmi.


http://youth-association.org/


 

Jugendhilfe Göttingen e.v., Německo:


Organizace provozuje reintegrační programy intervence pro delikventní mládež, zabývá se převážně sekundární prevencí kriminality. Též se zaměřuje se na práci s mladými delikventy uvnitř a vně věznice pro mladistvé.
Jugendhilfe Göttingen e.V. je zapojena do několika mezinárodních projektů prevence kriminality mad??e s partnery z Francie, Itálie, Španělska, Rumunska, České republiky a Němmecka.

http://www.jugendhilfe-goettingen.de

Remet, Maďarsko:


Organizace se zabývá otázkou role policie v prevenci kriminality dětí a mladistvých. Též vydává příručky pro užitele pracující s dětmi ohroženými sociální exkluzí.

 

 

REMET je organizace zaměřená na informování společnosti o problematice prevence kriminality, jakož i konkrétní a systematiocku podporou komunitního plánování. Je postavena na demokratickém systému řízení. Jejími cíli jsou prevence kriminality, veřejný pořádek a veřejná bezpečnost.

 

REMET se v sou?asné době zabývá:

 

• zajištěním vědeckých výzkumů a šetření v oblasti zjištování příčin kriminality, poskytuje doporučení a konkrétní publikace, organizuje a pořádá odborná školení o programech prevence

• podporou policie a místní samosprávy, prevencí trestné činnosti, poskytováním poradenství

• zjištování trendů shromaždování mezinárodních zkušeností a nejlepší praxe, spolupráce s podobnými organizacemi v Maďarsku a zahraničí

• poskytování pomoci a podpory orgánům místní správy, jakož i nevládním organizacím se stejným zaměřením, tedy předcházení trestné činnosti

• pravidelně informuje organizace a celou společnost o svých úspěších

 

 

Copyright © Center for Public Policy - Centrum pro verejnou politiku, CPVP

Aira GROUP, Outsourcing IT