Centrum pro veřejnou politiku
Nezaměstnaná mládež | Print |

 

 

Projekt “Přenos know-how práce s mladými lidmi ohroženými ztíženým uplatněním na pracovním trhu a s tím související sociální exkluzí”, CZ.1.04/5.1.01/77.00361, je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.


Cílem projektu je výměna zkušeností v práci s mladými lidmi ohroženými ztíženým uplatněním na pracovním trhu mezi partnery NACRO a Youth Association (YA) a českými účastníky. Hlavním výstupem je stáž a publikace - manuál dobrých praxí, připravený na základě v rámci projektu realizované zahraniční stáže a hodnotícího setkání.


Publikace: Jak překonat problém nezaměstnanosti mládeže: dobrá praxe z ČR a Velké Británie

Publikace, kterou si můžete stáhnout tady: online publikace a která vznikla v rámci výše zmiňovaného projektu, se věnuje tématu práce s nezaměstnanou mládeží a je primárně určena pracovníkům NNO, OSPOD a představitelům státní i soukromé sféry, kteří problémy NEET osob řeší v každodenní praxi. Zajímavost zde uvedených názorů, zkušeností a návrhů řešení problému spočívá v tom, že do diskuse jsou zapojeni nejen zástupci NNO a OSPOD, ale také samotní představitele NEET, kteří se zúčastnili setkání se zahraničními partnery, stáže i hodnotícího workshopu v Praze. První část publikace přináší prezentaci výsledků výzkumu Eurofound, který zkoumá kvantitativní a kvalitativní změny skupiny NEET v zemích EU a prezentuje strategické instrumenty řešení současné situace. Kapitola o nezaměstnanosti absolventů v České republice popisuje hlavní příčiny tohoto jevu a metody vedoucí ke snížení potíží mladých lidi při hledání pracovního uplatnění. Tato část se také věnuje některým nástrojům aktivní politiky zaměstnanosti, které jsou již v České republice pro skupinu NEET uplatňovány. Další část publikace přináší informace o programech a projektech pro rizikovou mládež, které realizují neziskové organizace v Anglii a ČR. Následující zpětná vazba českých zástupců NNO, OSPOD i mladých nezaměstnaných z týdenní stáže v Anglii umožňuje srovnání přístupů k práci s ohroženou mládeží u nás a ve Velké Británii a přináší novou inspiraci pro tvůrce i realizátory programů podpory NEET v ČR.

 

Mezinárodní konference s účastí zahraničních partnerů projektu proběhla 14. dubna 2014 v prostorech Vzdělávacího Institutu České Charity, Máchová 7, Praha 2- Vinohrady.

 

Konferenci zahájila manažérka projektu představením projektu a popsáním průbehu realizace, výsledků a výstupu projektu. Taky byla představená publikace-manuálu dobrých praxí, která je významným výstupem projektu. Pak nasledovaly příspěvky zahraničních zástupců partneřských organizací NACRO a YA o úspěšných programech které je možné implementovat v podmínkách ČR.

 

Hodnotící setkání účastníků stáže úspěšně proběhlo 11.-12.10 v prostorech Vzdělávacího Institutu České Charity, Máchova 7- Vinohrady.

Výstupy setkání mužete shlednou zde:

Výstup workshopu: instrumenty a programy pro podporu nezaměstnané mládeže.

Diskuse v rámce hodnotícího setkání.

Fotografie ze setkání.


Stáž českých účastníků v Anglii: 9. - 13. září 2013 byla úspěšně ukončená.

 

Zážitky ze stáže:


„Chci poděkovat Centru pro veřejnou politiku za perfektní organizaci – dopravy, zařízení skvělého ubytování a zejména velké příležitosti v podobě setkání s kolegy z Velké Británie.“

PhDr. Zdena Filípková, Proxima Sociále

 

„Děkuji organizaci Centrum pro veřejnou politiku, jako nositeli projektu za možnost absolvovat velmi zajímavou stáž a přenést poznatky do další činnosti našeho sdružení i dalších organizací podobného zaměření, a paní Egle Havrdové a jejímu týmu za perfektní organizační i obsahovou přípravu programu stáže“

Ing. Mgr. Dagmar Ouhrabková, místopředsedkyně MakeFor, o.s.

 

„Chtěly bychom závěrem poděkovat za to, že nám bylo umožněno zúčastnit se jak úvodního setkání Projektu v Praze, tak i následné pětidenní stáže v Manchesteru. Cítíme se velmi obohaceny o cenné informace, získaly jsme řadu důležitých zkušeností, o které se budeme moci podělit se svými spolupracovníky a opřít se o ně v naší další práci. Navázaly jsme v neposlední řadě i řadu nových pracovních kontaktů, které hodláme dále rozvíjet ku prospěchu naší práce. Rovněž jsme díky těmto zkušenostem byly schopné přehodnotit některé své názory a myšlenky

Naše velké poděkování patří realizátorům  Projektu i všem ostatním, kteří se Projektu zúčastnili. Každý z nich  vnesl do Projektu mnoho zajímavých věcí, osobních zkušeností, velmi zajímavých příkladů dobré praxe. Projekt byl pro všechny účastníky velkým přínosem a nově načerpané zkušenosti budou začleněny do naší práce s dětmi a jejich rodinami.“

Blanka Jandová, DiS., Bc. Jitka Nejedlá, OSPOD Chomutov

 

„A ještě jednou chci moc poděkovat za to, že jste mě mezi sebe tak příjemně přijali. Celý pobyt byl skvělý."

Radka Pastyříková, NEET

 

 

Prográm stáže v Anglii 9. - 13. 9. 2013

NACRO - 2 dny


Předpokládá se celodenní program se stážisty, rozdělenými do dvou skupin, které se prostřídají v dopoledních a odpoledních aktivitách.

 

Část 1 – setkání klientů sociálních služeb a seznámení s fungováním programu “Service User Involvement“ (SUI - zapojení uživatele služeb). V Manchesteru je realizován velmi dobře vyvinutý systém pro SUI, který zahrnuje také služby mentorů.

Část 2 – učení venku (outdoor learning). Pro skupinu připravíme několik venkovních team-buildingových aktivit a v praxi předvedeme výhody a formy využití těchto technik pro budování důvěry mezi uživately služeb. Samotní uživatelé služeb se programu účastnit nebudou, je určen pouze skupině stážistů. Doporučujeme oblečení a obuv vhodnou do venkovních podmínek.


2 - 3 osoby budou mít možnost navštívit místní věznici.


Youth Association - 2 dny


Setkání v Youth Association ve Wakefieldu s mladými začínajícími podnikateli a sociálními pracovníky, kteří budou povídat o své práci.

Prohlídka jedné z mobilních jednotek Youth Association.

Návštěva místních poskytovatelů tréninku, kteří pracují s NEET (Not in Education, Employment or Training) skupinou znevýhodněných mladých lidí. Návštěva místní organizace v Leedsu.

Setkání s  představiteli místní samosprávy, věnujícími se práci s mladými lidmi v Leedsu.

Návšteva Národního dětského centra v Huddersfieldu (a one-stop children’s/Surestart centre)


Účastníci stáže budou ubytováni v:


Holiday Inn Express Manchester City Centre MEN Arena

Goadsby Street, Off Swan Street, Manchester, M4 5AH

www.hixmanchester.com

 

Úvodní setknání v Praze

 

22. - 23. dubna, Máchova 7, Vinohrady, Praha 2


22. - 23.  v Praze proběhlo první setkání zahraničních a domácích expertů se zástupci českých NNO, OSPOD a nezaměstnanou mládeží. Cílem setkání bylo podrobně představit činnost partnerů projektu tak, aby si účastníci mohli vybrat v rámci programů partnerů místo stáže dle svých zájmů a požadavků.


 

Přednáška_NacroPřednáška

 

 

 

PP prezentace vytvořené v průběhu workshopu můžete stáhnout zde:

 

Workshop - klient 1

Workshop - klient 2

Workshop - klient 3

 

 

Zpětná vazba účastníků setkání:


"Setkání pro mě bylo velmi přínosné, a to jak setkání se zahraničními lektory, tak i se zástupci organizací v ČR, které pracují s mladými lidmi."

Mgr. Kateřina Gagolová, DiS., OSPOD, Městský úřad Orlová

 

"Děkuji za poslání materiálů a zároveň společně s Bc. Nejedlou děkujeme Vám za program, který byl pro nás připraven. Byly jsme opravdu nadšené a odnesly jsme si spoustu užitečných a zajímavých informací, které se momentálně snažíme zpracovat. "

Blanka Jandová, DiS., Odbor sociálních věcí, Oddělení sociálně právní ochrany dětí, Magistrát města Chomutov

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Center for Public Policy - Centrum pro verejnou politiku, CPVP

Aira GROUP, Outsourcing IT